BioRescue se ve snahách o záchranu nosorožce bílého severního dohodlo na spolupráci s Colossal Biosciences


19.9.2023
Konsorcium BioRescue které usiluje o záchranu nosorožce bílého severního metodami asistované reprodukce a postupy pracujícími s kmenovými buňkami, se dohodlo na spolupráci s Colossal Biosciences, první společností na světě věnující se tzv. de-extinkci, tedy navracení vyhubených zvířat. Na světě jsou poslední dvě samice nosorožce bílého severního a nové partnerství přispěje k obnovení genetického fondu nosorožců bílých severních a tím i k odvrácení jejich vyhynutí. Společnost Colossal Biosciences vyvinula novátorské postupy, které umožní obnovit genetickou variabilitu ze vzorků uchovávaných v muzeích a přenést ji do nové populace kriticky ohrožených nosorožců.

Tým BioRescue, jehož činnost je koordinována Safari Parkem Dvůr Králové, a americká společnost Colossal Biosciences (dál jako Colossal) budou společně pracovat na zlepšení, na vývoji a na zavádění nových postupů v oblasti veterinární medicíny a ochrany divokých zvířat. Cílem je najít řešení, která pomohou zastavit aktuální šesté velké vymírání druhů.

Severní bílý nosorožec je v současné době považován za funkčně vyhubeného v přírodě. Jde o přímý důsledek pytláctví, nikoli přírodou způsobený jev. Tento charismatický lichokopytník zcela zmizel ze svého původního prostředí v Ugandě, Čadu, Súdánu, Středoafrické republice nebo Demokratické republice Kongo. Poslední dvě známé samice, narozené v Safari Parku Dvůr Králové, žijí od roku 2009 v péči týmu odborníků rezervace Ol Pejeta v Keni.

Šéf konsorcia BioRescue Thomas Hildebrandt z IZW Berlín usiluje o přežití severního bílého nosorožce již přes 25 let. Od počátku stál v čele snah o využití metod syntetické laboratorní biologie a doplnit jimi už dříve používané postupy genetického inženýrství a výzkumu. „Severní bílý nosorožec je nejvzácnější savec planety. Tisíce dalších druhů jsou vzájemně propojeny s jeho existencí,“ vysvětluje Thomas Hildebrandt. „Díky partnerství s Colossal a jejich pokročilým genetickým metodám budeme nyní schopní propojit jednotlivé linky genetické historie tohoto druhu. Jsem nesmírně potěšen, že po desítkách let práce s nejpokročilejšími metodami asistované reprodukce a inovacemi v oblasti kmenových buněk, mohou nyní BioRescue a Colossal začít budovat udržitelnou a geneticky silnou populaci nosorožců bílých severních.“

Nové partnerství nejprve zjistí genetickou různorodost materiálu přítomného v historických vzorcích nosorožců bílých severních, což poslouží jako podklad pro další eticky podložená rozhodnutí v dalších snahách o záchranu druhu. Klíčové to bude zejména pro možné zvýšení genetické rozmanitosti budoucí populace nosorožců bílých severních, která vznikne díky snahám BioRescue.

Věda v ochraně druhů
Colossal se zapojí do snah o záchranu nosorožců bílých severních a dalších druhů využitím genetického sekvenování a editace. Cílem editací genomu bude zvětšení genetické rozmanitosti v živých buňkách a podpora odolnosti druhu proti případným nemocem či měnícímu se klimatu, které mohl nosorožec bílý severní během let mimo své přirozené prostředí ztratit.

  • Sekvenování: Partnerství se zaměří na vytvoření mezinárodního katalogu vzorků nosorožců bílých severních uchovávaných ve světových muzeích, a to jak vzorků kostních, tak vyschlé kůže či prezervovaných orgánů či plodů. Ty všechny mohou být využity pro extrakci DNA. Partneři projektu se budou poté snažit získat pro sekvenování vzorky, které budou vhodné pro následující proces záchrany druhu a studium jeho genetické variability.  
  • Editace: Jakmile dojde k popsání „ztracené“ části genetické variability druhu ve vzorcích z muzeí, Colossal použije tyto informace ke znovuvytvoření aktuálně chybějících genetických informací. S těmi se dál bude pracovat ve snaze navrátit rozmanitost do genofondu obnovované populace.
  • Studium populace: Tým provede populační studii genetické rozmanitosti jižního bílého nosorožce (Ceratotherium simum simum), který je protipólem nosorožce bílého severního (Ceratotherium simum cottoni) a poslouží k určení klíčových aspektů zdravé populace. K tomu využije Colossal svůj technologický postup FormBio. Srovnávací genomický nástroj FormBio umožňuje vědcům porovnat DNA a genom vzorku s populací severního bílého nosorožce, kterou máme dnes, a identifikovat genetickou rozmanitost, která existovala před masivním úbytkem druhu.

„Jsme nesmírně poctěni tím, že jsme se stali partnery projektu BioRescue a můžeme tak pomoci záchraně severního bílého nosorožce, stejně jako dalších ikonických druhů před vyhubením,“ říká spoluzakladatel a ředitel Collosalu Ben Lamm. „Záchrana ohrožených druhů je životní vášní nás všech, kteří pracujeme pro Collosal. Vnímáme ji jako část našich širokých snah o návrat vyhubených druhů a chceme vytvořit fungující procesy, které to umožní. V současnosti pracujeme na vyvinutí nástrojů, které nám umožní navrátit, co jsme vlivem lidské činnosti ztratili, a oživit ekosystémy, které budou udržitelné i pro příští generace.“

Paradox ochrany
Rychlost, s jakou dochází k úbytku druhů, je výrazně rychlejší než úspěchy v úsilí o jejich ochranu. Pokud se nic nezmění, do roku 2050 ztratí lidstvo až 50 % veškeré biologické rozmanitosti. Naprostá většina současných ochranářských snah se zaměřuje na zachování prostředí, v němž druhy žijí, a na zastavení pytláctví. Vzhledem k tomu, že zbývají pouze dva severní bílí nosorožci, je ale pro záchranu nosorožců pracovat i s pokročilými technologiemi umělé reprodukce. Aby se ztráta zastavila, je zapotřebí nových nástrojů a technologií.

„Jsme vděční profesoru Hildebrandtovi i celému týmu BioRescue za důvěru, kterou nám projevili přizváním do mise na záchranu nosorožce bílého severního a žádostí o poskytnutí našich technologií pro návrat vyhubených druhů,“ pokračuje Matt James, ředitel oddělení ochrany druhů v Colossal. „Navracení vyhubených druhů je motorem inovací, který přináší nástroje přímo použitelné pro ochranu přírody. Společně s některými předními experty ve svých oborech budeme schopni řešit a napravovat konkrétní problémy a selhání v ochraně druhů – počínaje nosorožcem bílým severním.“

„BioRescue je unikátní model rozsáhlé mezinárodní spolupráce, do které jsou zapojeni špičkoví vědci z Německa, Japonska a Itálie, ochránci přírody v terénu v Africe i odborníci z evropských zoo. Nové partnerství s Colossal transformuje stávající ochranářské přístupy na novou úroveň a může sloužit jako příklad pro další mezinárodní snahy o záchranu ohrožených druhů,“ uzavírá Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Všechny kroky projektu BioRescue pečlivě sleduje a vyhodnocuje tým Laboratoře etiky pro veterinární medicínu, ochranu a welfare zvířat z Univerzity Padova v Itálii. Mimo německého Spolkového ministerstva pro školství a výzkum jsou hlavními podporovateli projektu Nadace ČEZ a soukromý dárce Richard McLellan.

Fotogalerie