Oznamování možného protiprávního jednání

Informace k oznamování možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost ZOO Dvůr Králové a.s. jako povinný subjekt má nastaven vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) a uveřejňuje informace o způsobech oznamování prostřednictvím VOS a ministerstvu a označení příslušné osoby s uvedením kontaktních údajů.

Věcná působnost – na které informace se oznámení vztahuje: 
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu a které

a)    má znaky trestného činu,
b)    má znaky přestupku, za které zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000,- Kč,
c)    porušuje Zákon, 
d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu  včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Osobní působnost – které osoby mohou učinit oznámení
Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, která jsou uvedena výše. Musí se jednat o osobu, která vykonává ve vztahu k povinnému subjektu, tj. k ZOO Dvůr Králové a.s.:

a) závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
b) samostatnou výdělečnou činnost,
c) funkci člena orgánu právnické osoby,
d) úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
e) dobrovolnickou činnost,
f) odbornou praxi, stáž, nebo
g) práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Ochrana Oznamovatele podle Zákona nenáleží osobě, která učinila oznámení aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tj. učinila vědomě nepravdivé oznámení. 

Příslušnou osobou, která výlučně přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě nebo předejití zjištěného protiprávního stavu je:

Simona Jiřičková
tel. Kontakt: +420 773 757 579
e-mail: oznameni@zoodk.cz
adresa: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem


Způsob oznamování prostřednictvím VOS

 1. Oznámení je možné učinit (i) písemně na shora uvedené adrese Příslušné osoby, (ii) e-mailem na shora uvedené e-mailové adrese Příslušné osoby (iii) ústně na shora uvedeném telefonickém kontaktu Příslušné osoby. Na žádost Oznamovatele Přijme Příslušná osoba oznámení i osobně a to do 14 dnů ode dne žádosti.
 2.  Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Pokud je totožnost Oznamovatele Příslušné osobě známa, uvedené údaje nemusí být uvedeny.
 3. Za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany Oznamovateli je nutné oznámení vždy jednoznačně označit o výslovně Oznámení – ochrana oznamovatele. 
 4. O ústním a osobním oznámení je pořizován záznam nebo se souhlasem Oznamovatele audio nahrávka, který následně Příslušná osoba zaprotokoluje. Oznamovatel má právo se k záznamu nebo k protokolu o audio nahrávce vyjádřit.
 5. Do 7 dnů od přijetí oznámení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele o přijetí oznámení, pokud Oznamovatel neuvede, že vyrozumění nepožaduje nebo by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
 6. Příslušná osoba provede posouzení důvodnosti oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Lhůtu ze prodloužit dvakrát, vždy o 30 dnů ve skutkově a právně složitých případech.  
 7. Zjistí-li Příslušná osoba, že nejde o oznámení ve smyslu Zákona, vyrozumí o tom Oznamovatele bez zbytečného odkladu. 
 8. V případě, že podané oznámení je důvodné, Příslušná osoba navrhne povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Povinný subjekt může přijmout k předejití nebo nápravě protiprávního stavu i jiná opatření. 
 9. O přijetí opatření vyrozumí povinný subjekt Příslušnou osobu, která bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele.  
 10. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě oznámení a z jí známých okolností, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 11.  Příslušná osoba vede v zákonném rozsahu evidenci údajů o oznámeních a uchovává oznámení podané prostřednictvím VOS po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům má přístup pouze Příslušná osoba.

Oznamování ministerstvu 
Oznámení lze podat písemně i ústně i Ministerstvu spravedlnosti ČR na níže uvedených kontaktech: 
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840 
nebo prostřednictvím systému ministerstva na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.